Trợ giúp pháp lý

Hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng chính sách là hoạt động nghiệp vụ thường xuyên của Luật sư trong nhiều năm qua. Chuyên mục chúng tôi sẽ đăng tải hoạt động tư vấn pháp luật của Luật sư của diễn đàn ngoài cộng đồng và theo sự phân công của cơ quan có thẩm quyền. Tại đây chúng tôi cũng đăng tải những yêu cầu trợ giúp pháp lý của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước vì lý do nào đó mà không thể tự mời Luật sư tư vấn, đứng ra bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình.