Trả lời đơn thư

Trả lời đơn thư bạn đọc là chuyên mục dùng để đăng tải, lưu trữ những ý kiến, thắc mắc về các vấn đề pháp lý đang gặp phải trong thực tế cuộc sống. Chuyên mục này được phụ trách và trả lời bởi các Luật sư và các chuyên gia pháp luật đã và đang công tác tại các cơ quan, đơn vị nhà nước. Trả lời đơn thư bạn đọc là chyên mục thường xuyên được những người quản lý của Luật sư Việt Nam quan tâm cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu, giải đáp sớm nhất, chính xác nhất cho các câu hỏi mà bạn đọc gửi về cho Luật sư Việt Nam.